Stellenbosch University Vacancies 2022 | Analyst Careers Opportunity In Stellenbosch, Western Cape

Stellenbosch University Vacancies | Analyst Career Opportunity at Stellenbosch University Careers Web-page. Stellenbosch University Stellenbosch, Western Cape Jobs . Find-out Stellenbosch, Western Cape Government Jobs for freshers. Stellenbosch Entry Level Jobs In Western Cape. Get latest job Opportunity in South African Government. South African Government Jobs in Stellenbosch, Western Cape. Get All Hiring Updates From sun-e-hr.sun.ac.za

Notification Out From Stellenbosch University Careers Portal, Candidates Those Are Searching For Career Opportunities In Stellenbosch University, Can Apply For Jobs In Stellenbosch University For The Position Of Analyst. Read Out Full Job Description About This Stellenbosch University Recruitment Described Below. But Before You First Confirm That Your Profile Matches With Recruiters Defined Eligibility Criteria.

Stellenbosch University Vacancies | Analyst Careers Opportunity In Stellenbosch, Western Cape

Stellenbosch University Opened Hiring On Their Official Careers Portal, Job Seekers Who Are Eligible And Interested To Work With Stellenbosch University As A Analyst, Now They Can Apply For Stellenbosch University Vacancies. This Is Great Career Opportunity For Those Candidates Who Are Looking For A Employment Opportunity On Stellenbosch University Careers Portal. Candidates Need Experience From Relevant Field And Required Qualification. Selected Candidates Will Get A Pay Of Around R 18752.00 per month. Stellenbosch University Vacancies In Stellenbosch, Western Cape.

Briefed Details Of Stellenbosch University Vacancies For Position Of Analyst

Recruiting Agency / Department :- Stellenbosch University

Vacant Position :- Analyst

Job Location :- Jobs In Stellenbosch, Western Cape

Jobs Type :- Stellenbosch University Vacancies South Africa

Salary :- R 18752.00 per month

Apply Through:- sun-e-hr.sun.ac.za

Stellenbosch University Vacancies In Western Cape, South Africa Full Job Description

 

Duties/Pligte

Ondersteun die bestuurder van die DNS Volgordebepalereenheid met die generering van alle data betokke by die lewering van ‘n “Next Generation Sequencing” diens.
Afhandeling van NGS projekte binne die begroting en tydlyn:
 • Daaglikse interaksie met die Eenheidsbestuurder in verband met die vordering van die projek;
 • Besluitneming binne protokolle soos nodig;
 • Volg akkreditasie riglyne vir analitiese prosesse;
 • Implementering van kostebesparingstrategieë;
 • Doen foutopsporing indien nodig;
Onderhou van werks-omgewing:
 • Organisering van werksarea om effektiewe en betroubare analises te verseker;
 • Uitvoering van roetine onderhoud van instrumente;
 • Boekstawing van analitiese prosesse;
 • Monitor voorraad vlakke en aktiveer bestellings prosedure betyds;
 • Identifiseer en meld waarskynlike toekomstige probleme aan.
Opleiding en kliënt interaksie:
 • Opleiding van nuwe laboratorium personeellede;
 • Aanbieding van formele kliënte opleidings sessies;
 • Hulpverlening met projekbeplanning;
 • Beantwoord navrae.
Supporting the manager of the DNA Sequencing Unit in the production of all data involved in the provision of a Next Generation Sequencing service.
Completion of NGS projects within the allotted timeline and budget:
 • Daily interaction with the Unit management with regards to the progress of the project;
 • Decision-making within protocols as needed;
 • Following accreditation guidelines for analytical procedures;
 • Implementing cost-saving strategies;
 • Troubleshooting as needed.
Maintainance of work area:
 • Organising work area to ensure effectivity and reliable analysis;
 • Performing routine maintenance of instruments as needed;
 • Logging analytical processes;
 • Monitoring consumable levels and activating purchasing procedures in time;
 • Identifying and reporting potential future problems.
Training and client interaction:
 • Training new laboratory staff;
 • Offering formal client training sessions;
 • Providing help with project planning;
 • Replying to enquiries.

Job Requirements/Pos Vereistes

 • M.Sc. met vyf jaar ervaring in dienslewering;
 • Kennis van monstervoorbereidings tegnieke (DNS en RNA ekstraksies);
 • Kennis van molekulêre tegnieke, insluitend PCR, ligasies, gel-elektroforese, DNS en RNA suiwering;
 • Die vermoë om kwaliteits kontrole data soos absorpsie spektra en Bioanalyser / LabChip / TapeStation resultate te interpreteer;
 • Goeie rekenaarvaardighede (ervaring met “command line interfaces” en kennis in die gebruik van Linux);
 • Tegniese vaardighede;
 • Analitiese denker;
 • Organiseringsvaardighede;
 • ‘n Geldige Rybewys;
 • Selfgemotiveerd;
 • Hoë vlak van akuraatheid.
 • MSc with five years’ experience in service delivery;
 • Knowledge of sample preparation techniques (DNA and RNA extractions);
 • Knowledge of molecular techniques, including PCR, ligations, gel-electrophoresis, DNA and RNA purification;
 • The ability to interpret quality control data like absorption spectra and Bioanalyser / LabChip / TapeStation results;
 • Good computer skills (experience with command line interfaces and knowledge of using Linux);
 • Technical capabilities;
 • Analytical thinker;
 • Organisational abilities;
 • A valid drivers licence;
 • Self-motivated;
 • High level of accuracy.

Recommendation/Aanbeveling

 • Ervaring met Illumina volgordebepalings tegnologie.
 • Experience with Illumina sequencing technology.

Apply Now For Stellenbosch University Vacancies

Leave a Comment